News Computational grants Resources Projects Tutorials Research Recruit Contact Technical support
Projects > C L U S T E R I X

C L U S T E R I X

Clusterix Logo

Krajowy Klaster Linuxowy (National CLUSTER of LInuX Systems)

Celem projektu Clusterix (realizowany w latach 2003 ? 2006) było opracowanie narzędzi oraz mechanizmów umożliwiających wdrożenie produkcyjnego środowiska typu Grid utworzonego z lokalnych klastrów PC, zlokalizowanych w wielu niezależnych ośrodkach, geograficznie odległych. Instalacja szkieletowa zbudowana została z lokalnych klastrów PC o architekturze 64-bitowej, połączonych dedykowanymi kanałami na bazie krajowej sieci optycznej PIONIER. Cele szczegółowe obejmowały między innymi przygotowanie systemu umożliwiającego zarządzanie i udostępnianie zasobów, obsługę dynamicznie zmieniającej się wielkości i konfiguracji infrastruktury sprzętowej (z możliwością czasowego dołączania innych klastrów PC i tym samym zwiększania lub zmniejszania infrastruktury), jak również wykorzystanie usług oferowanych przez inne projekty powstałe w ramach prac skojarzonych z programem PIONIER np. Krajowego Magazynu Danych.

Tak zbudowany system testowany był w oparciu o aplikacje rozproszone wytworzone w ramach projektu. Wśród wartości dodanych, będących wynikiem projektu wymienić należy między innymi:

 • utworzenie oprogramowania zdolnego do zarządzania strukturą klastra o dynamicznie zmieniającej się konfiguracji (zmienna liczba węzłów, użytkowników, udostępnianych usług),
 • nowa jakość usługi i aplikacji budowanych w oparciu o rodzinę protokołów IPv6,
 • integracja i wykorzystanie dostępnych już usług, dostarczanych w ramach innych projektów badawczych bądź celowych (np. składowanie danych, zdalna wizualizacja, moc obliczeniowa dla aplikacji o dużym poziomie skalowalności),
 • uwzględnienie lokalnych polityk administracji i zarządzania infrastrukturą w ramach niezależnych domen,
 • integrowany system interfejsu użytkownika końcowego oraz administratora,
 • udostępnienie produkcyjnej infrastruktury Grid,
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w heterogenicznym środowisku rozproszonym.

Aplikacje rozproszona projektu wykorzystana została do realizacji prac związany z migracją aplikacji do środowiska rozproszonego, między innymi oprogramowania do:

 • modelowania zjawisk termomechanicznych w krzepnących odlewach, wykorzystujących metodę elementów skończonych (MES),
 • symulacji przepływu transonicznego oraz projektowania zaawansowanych końcówek skrzydeł,
 • ymulacji wielkiej skali przepływu krwi w mikrokapilarach, przy pomocy heterogenicznego modelu cząstek (wykorzystującego dysypatywną metodę cząstek wraz z modelem siatkowej reprezentacji krwinek i innych komponentów),
 • wizualizacji złożonych struktur, wykorzystujących metody rozpoznawania obrazów,
 • przewidywania struktury białek z sekwencji aminokwasowej oraz symulacji procesu zwijania białek,
 • badania właściwości molekularnych układów biologicznych o znaczeniu chemoterapeutycznym,
 • projektowania układów elektroniki molekularnej oraz symulacji mechanosyntezy.

Uruchomienie Clusterixa nastąpiło 15 grudnia 2004 r. o godz. 13:30 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w obecności Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Michała Kleibera. Uruchomienie Clusterixa

  Send article