News Computational grants Resources Projects Tutorials Research Recruit Contact Technical support
Help
Granty obliczeniowe.

Granty obliczeniowe w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) są przyznawane na podstawie wniosku o przyznanie grantu obliczeniowego. Wniosek taki sporządza się za pomocą elektronicznego formularza WNIOSEK GRANTOWY, natomiast jego wydrukowaną wesję należy podpisać, i wraz z podpisem osoby popierającej grant dostarczyć na adres PCSS. Wypełniony formularz elektroniczny bez potwierdzenia nie będzie rozpatrywany.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań

Dopisek: Wniosek grantowy.

Zasady korzystania z zasobów obliczeniowych PCSS reguluje poniższy regulamin, dostępny również jako dokument PDF oraz dokument MS-Word .


Regulamin użytkowania zasobów obliczeniowych
Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego


§1

O bezpłatne zasoby obliczeniowe i składowania danych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) mogą ubiegać się osoby z publicznego obszaru naukowo-badawczego finansowanego z budżetu państwa. Grant obliczeniowy może zostać przyznany na maksymalnie 5 lat.

§2

W przypadku zmiany danych podanych na wniosku grantowym, użytkownik jest zobowiązany powiadomić PCSS o zaistniałych zmianach.

§3

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z superkomputerów bez szkody na rzecz innych użytkowników oraz PCSS. W szczególności zabronione jest podejmowanie działań zakłócających pracę innym użytkownikom lub mających na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu, przejęcie kontroli czy zniszczenie zasobów komputerowych. Ograniczenie dotyczy zarówno systemów i urządzeń należących do PCSS jak i innych, do których dostęp może być poprzez nie realizowany.
2. Użytkownik jest zobowiązany zadbać, aby hasło dostępu do konta nie było proste i łatwe do zgadnięcia.
3. Użytkownik nie może udostępniać własnego konta innym osobom.

§4

Użytkownikowi przysługuje konto pocztowe w domenie man.poznan.pl. Na podane przez użytkownika konto pocztowe będą wysyłane komunikaty dotyczące spraw technicznych, niedostępności systemów oraz instalacji nowego oprogramowania, sprawozdawczości, szkoleń.

§5

Rozliczenie wykorzystanych zasobów odbywa się na podstawie zużytego czasu zegarowego rdzenia obliczeniowego i pamięci operacyjnej łącznie według następującego wzoru: max{ WallTime*#rdzeni_wykorzystanych, WallTime*sufit[MemRequired/(RAM_zainstalowany/#rdzeni_na_węźle)]}

§6

Rok rozliczeniowy w PCSS trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Po 1 stycznia PCSS wyśle kierownikom grantów informacje dotyczące wykorzystania zasobów na poszczególnych systemach. Do 20 stycznia kierownik grantu jest zobowiązany przesłać raport z wykorzystania zużytej mocy obliczeniowej za ostatni rok rozliczeniowy. Brak rozliczenia w tym terminie może być podstawą do zablokowania konta i przerwania grantu obliczeniowego.

§7

Wszelkie publikacje wykorzystujące wyniki obliczeń wykonanych na komputerach PCSS muszą zawierać następującą informację:
"Obliczenia wykonano w Poznańskim Centrum Superkomputerowo - Sieciowym"
Kierownik grantu jest zobowiązany powiadomić PCSS o wszystkich publikacjach i raportach, w których umieszczono powyższą adnotację.

§8

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przydzielonych limitów (czas obliczeń, zajętość dysków itp.). Przekroczenie limitów może być podstawą do zablokowania konta i przerwania grantu obliczeniowego po jednokrotnym ostrzeżeniu.

§9

W przypadku wygaśnięcia grantu lub jego przerwania z innych przyczyn, dostęp do zasobów PCSS zostanie zablokowany. Użytkownik ma czas 2 miesiące na złożenie nowego grantu obliczeniowego. Jeżeli w tym czasie nie wpłynie nowy wniosek konta użytkowników zostają skasowane, a zawartości katalogów domowych zarchiwizowane. Czas archiwizacji wynosi 1 rok. Po tym okresie pliki zostają bezpowrotnie skasowane.

§10

PCSS będzie dokładać wszelkich starań, aby systemy pracowały efektywnie i bezawaryjnie. PCSS nie bierze jednak odpowiedzialności za straty obliczeń spowodowane awarią sprzętu lub innymi nieprzewidywalnymi wydarzeniami losowymi.

W każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca systemy mogą być wyłączone po uprzednim poinformowaniu użytkowników. W nagłych wypadkach systemy mogą być wyłączone w innych terminach po uprzednim powiadomieniu użytkowników z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

§11

Użytkownik ma prawo do korzystania z dokumentacji technicznej dostępnej w PCSS, zainstalowanego i dostępnego na systemach komputerowych oprogramowania.

§12

Rada Użytkowników podejmuje decyzję o nadaniu priorytetu dla przyznanego grantu obliczeniowego. Przydzielony priorytet ma znaczenie przy przydzielaniu współdzielonego czasu procesora w systemach szeregowania zadań użytkowników.

§13

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN informuje, że: Obowiazek_Informacyjny_dla_systemow_PCSS.pdf

§14

W razie problemów oraz pytań należy kontaktować się z PCSS za pomocą adresu support-hpc [-at-] man.poznan.pl

§15

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2022r.Składając wniosek o przydzielenie mocy obliczeniowej, wnioskodawca zgadza się na respektowanie Regulaminu.

Rodzaje wniosków:


Złóż wniosek grantowy.

Dodatkowe informacje związane z obsługą wniosków można uzyskać pod adresem support-portal-hpc[-at-]man.poznan.pl